Informaţii asiguraţi

Asiguraţii CAS trebuie să ştie că analizele de laborator se primesc doar în limita fondurilor alocate de Casa Judeţeana de Asigurări Cluj.

*Documente ce atestă calitatea de asigurat:

 •   Adeverinţa de salariat
 •  Cupon de pensie+decizie de pensionare
 •  Adeverinţa de elev/student
 •  Chitanţa de plata la CAS pt. Liber profesionisti şi nesalariaţi
 •  Cupon de somaj sau adeverinţa de ajutor social.

OBLIGAŢIILE ASIGURAŢILOR

Art. 12. Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 11:
        a) să se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat
        b) să anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificari în starea lor de sănătate;
        c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
        d) să anunte in termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau asupra modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
        e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
        f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
       g) să achite contribuţia datorată fondului de asigurări de sanatate şi suma reprezentând diferenţa dintre tarifele acceptate la plata de sistemul de asigurări sociale de sănătate şi cele practicate pe piaţă, denumită în continuare coplată, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
        h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat *
Art. 13. Persoanele care nu fac dovada calitaţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

SERVICII DE CARE POT BENEFICIA ASIGURAŢII CAS:  
 

 • Asiguraţii beneficiază de pachetul de bază care cuprinde servicii medicale profilactice şi curative, alte servicii medicale conform competenţelor medicului de familie, servicii medicale pentru situatii de urgenţă, şi de eliberarea de acte medicale. Asiguratul are obligaţia să se înscrie pe lista de pacienţi a unui medic de familie;
 • Medicul de familie prescrie medicamente cu sau fără contribuţie personală, atât în limita competenţei proprii, cât şi pe baza recomandării scrise a medicului specialist; eliberează trimiteri pentru consultaţii la medicii specialişti şi pentru internarea în spital; eliberează trimiteri pentru efectuarea de investigaţii paraclinice (analize medicale) şi interpretează investigaţiile;
 • Persoanele asigurate facultativ beneficiază de servicii medicale pentru situaţii de urgenţă şi pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic, de supraveghere a gravidei şi imunizări conform programului naţional;

Medicul de familie acordă persoanelor neasigurate servicii medicale pentru situaţii de urgenţă şi pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic.

 • Asiguraţii beneficiază de pachetul de baza de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu excepţia urgentelor şi afecţiunilor confirmate; 
 • Pentru stabilirea diagnosticului, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al afecţiunilor în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie etc.); 
 • Medicul de specialitate din ambulatoriu recomandă realizarea de investigaţii paraclinice şi prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală;
 • Persoanele care se asigură facultativ beneficiază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situaţiei de urgenţă şi pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic. Copii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de serviciile medicale incluse în pachetul de bază;
 • Persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situaţiei de urgenţă şi pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic.

 • Pachetul de bază, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitaliceşti pentru patologia care necesită internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situaţii justificate) şi serviciile spitaliceşti care nu necesită internare, prestate în regim de spitalizare de zi;
 • Internarea în spital se face pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu (în cazurile de urgenţă nu este necesar biletul de trimitere) şi a documentului care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
 • De asemenea, se decontează serviciile medicale acordate în cadrul unităţilor medico-sociale;
 • Pentru urgenţe medico-chirurgicale şi în cazul bolilor cu potenţial endemo-epidemic, persoanele care se asigură facultativ beneficiază de servicii spitaliceşti gratuit până la rezolvarea completă a cazului, iar persoanele neasigurate până la rezolvarea urgenţei.

 • La recomandarea medicului de familie şi a medicului de specialitate din ambulatoriu, asiguraţii au dreptul la investigaţii paraclinice în ambulatoriu (analize de laborator, ecografii, radiografii, EKG, EEG, tomografii, RMN, scintigrafii, etc.), fără contributie personală, incluse în pachetul de bază;
 • Femeile gravide şi copii în vârstă de până la 18 ani, asiguraţi facultativ, beneficiază de investigaţii paraclicice în ambulatoriu, fără co-plata, la recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.

 • Asiguraţii in vârstă de peste 18 ani beneficiază de serviciile medicale preventive şi tratamentele de medicina dentară incluse în pachetul de baza, decontate de casele teritoriale în cote de 40%, 60% şi 100%, in funcţie de tipul acestora;
 • Serviciile medicale de pedodontie şi ortodontie, precum şi serviciile medicale preventive şi tratamentele stomatologice incluse în pachetul de bază acordate copiilor sub 18 ani sunt decontate 100% de casele teritoriale;
 • Serviciile de medicină dentară de urgenţă, respectiv pachetul minimal, se acordă oricarei persoane indiferent dacă are sau nu calitatea de asigurat, fără co-plata din partea acesteia;
 • Persoanele care se asigură facultativ beneficiază de serviciile medicale de medicina dentară de urgenţă, cu excepţia copiilor în varstă de până la 18 ani, care beneficiază de serviciile medicale de medicină dentară incluse în pachetul de baza.

 • Persoanele asigurate beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu, prescrise de către medicii de familie şi de catre medici specialişti;
 • La o consultaţie, pentru fiecare afecţiune, pot fi prescrise 1-3 medicamente (excepţie fac copiii cu vârste între 0-12 luni şi bolnavii incluşi în programele de sănătate, pentru care numărul de medicamente corespunde schemei terapeutice);
 • Medicamentele cu şi fără contribuţie personală se prescriu pentru 3-5 zile în afecţiuni acute, 8-10 zile în afecţiuni subacute, şi până la 30 de zile în afecţiuni cronice (şi până la 60 de zile pentru diagnosticul de diabet zaharat);
 • Prescripţia medicală pentru afecţiunile acute şi subacute este valabilă 24 de ore în mediul urban;
 • Prescripţia medicală care se eliberează la externarea din spital cuprinde medicaţia pentru maxim 30 de zile;
 • Asiguraţii beneficiază de medicamente compensate în proporţie de 50%, 90% şi 100%;
 • Se suportă medicamentele fără contribuţie personală, conform prevederilor legale în vigoare, pentru copii cu vârste cuprinse între 0 - 18 ani; tineri între 18 - 26 ani dacă sunt elevi, studenţi sau ucenici; gravide şi lauze; persoane prevăzute în legi speciale; persoane diagnosticate cu boli care beneficiază de gratuitate;

 • Asiguraţii au dreptul la dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice - pentru corectarea văzului, auzului, protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, cu sau fără contribuţie personală. 

Dispozitivele medicale se acordă la recomandarea medicului de specialitate şi cu aprobarea caselor teritoriale. 

 • Diferenţa dintre preţul de vanzare şi pretul de referinţă suportat de casele teritoriale va fi achitată de catre asigurat direct furnizorului de dispozitive medicale.


 • Servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar;
 • Îngrijiri medicale la domiciliu;
 • Servicii medicale de recuperare a sănătaţii.

În baza Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate sau a Certificatului Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate beneficiaţi de asigurare de sănătate pe teritoriul Uniunii Europene.

In scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării sănătăţii, asiguraţii, direct sau prin intermediul medicilor cu care casele de asigurări se află în relaţii contractuale, vor fi informaţi permanent de către casele de asigurări asupra mijloacelor de păstrare a sănătaţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de îmbolnăvire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool şi tutun. 

Serviciile medicale profilactice suportate din fond

a) monitorizarea evolutiei sarcinii şi a lăuzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii; 
b) urmărirea dezvoltării fizice si psihomotorii a sugarului şi a copilului; 
c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate; 
d) servicii medicale din cadrul programului naţional de imunizări; 
e) servicii de planificare familială, indiferent de statutul de asigurat al femeii. 

Serviciile medicale stomatologice preventive se suportă din fond, astfel: 
a) trimestrial, pentru copiii pana la vârsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la gradiniţă, fie la instituţiile de învaţământ preuniversitar; 
b) de două ori pe an, pentru tinerii în vârstă de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă. 

Asiguraţii în vârsta de peste 18 ani au dreptul la control medical pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în morbiditate şi mortalitate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.

Asiguraţii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicaţiilor ei, pentru recuperarea sau cel puţin pentru ameliorarea suferinţei, dupa caz.
Tratamentul medical se aplică de catre medici sau asistenţii medicali şi de alt personal sanitar, la indicaţia şi sub supravegherea medicului. 

Serviciile medicale curative ale căror costuri sunt suportate din fond sunt: 
a) serviciile medicale de urgentă; 
b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afecţiunii: anamneză, examen clinic, examene de investigaţii paraclinice; 
c) tratamentul medical, chirurgical şi unele proceduri de recuperare; 
d) prescrierea tratamentului necesar vindecării, inclusiv indicaţiile privind regimul de viaţă şi muncă, precum şi igieno-dietetic. 

Asiguraţii au dreptul la asistenţă medicală primară şi de specialitate ambulatorie la indicaţia medicului de familie, în condiţiile contractului-cadru. 
Asiguraţii primesc asistenţă medicală de specialitate în spitale autorizate şi evaluate. 
Serviciile spitaliceşti se acordă prin spitalizare şi cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau tratament chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă. 
Asistenţa medicală de recuperare se acordă pentru o perioadă de timp şi după un ritm stabilite de medicul curant în unităţi sanitare autorizate şi evaluate. 
Servicii şi ingrijiri medicale la domiciliu se acordă de furnizori evaluaţi şi autorizaţi în acest sens. 
Serviciile medicale stomatologice se acordă de catre medicul de medicină dentară în cabinete medicale autorizate şi evaluate conform legii. 
Asiguraţii beneficiază de tratamente stomatologice care se suportă din fond în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.


Asiguraţii beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicală pentru medicamentele cuprinse în Lista de medicamente. Modalităţile de prescriere şi eliberare a medicamentelor se prevad în contractul-cadru. 

Contravaloarea medicamentelor prescrise pentru femeile gravide şi lauze, precum şi pentru copiii pana la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la varsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizeaza venituri din muncă, se suportă din fond, la nivelul pretului de referinţă sau al preţului de decontare. 

Se suportă din fond, la nivelul preţului de referinta, în condiţiile contractului-cadru, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor următoarelor categorii de persoane
a) persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 (persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile şi completările ulterioare), Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 si Legea nr. 189/2000 (persoanele persecutate de către regimurile instaurate în Romania cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice), Legea nr. 44/1994 (veteranii de război, invalizii şi vaduvele de razboi), Legea nr. 309/2002 (persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcîiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961), art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 341/2004 (luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989); 
b) persoanele cu handicap ale caror drepturi sunt stabilite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi incadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Asiguratii au dreptul la materiale sanitare si dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate, in scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru. 

Asiguratii beneficiaza de proceduri fizioterapeutice, pe baza recomandarilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru. 

Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si alte servicii speciale
Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acordate de un furnizor autorizat si evaluat in conditiile legii. 

Serviciile de transport sanitar necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suporta din fond. 
Asiguratii au dreptul la transport sanitar in urmatoarele situatii: 
a) urgente medico-chirurgicale; 
b) cazurile prevazute in contractul-cadru.


Contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita sau alte surse, dupa caz, sunt

a) servicii medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor; 
b) unele servicii medicale de inalta performanta; 
c) unele servicii de asistenta stomatologica; 
d) servicii hoteliere cu grad inalt de confort; 
e) corectii estetice efectuate persoanelor cu varsta de peste 18 ani; 
f) unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport; 
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor; 
h) fertilizare in vitro; 
i) transplantul de organe si tesuturi, cu exceptia cazurilor prevazute in Programul National, aprobat de Agentia Nationala de Transplant si CNAS; 
j) asistenta medicala la cerere; 
k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere; 
l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale; 
m) serviciile medicale solicitate de asigurat; 
n) unele proceduri de recuperare si de fizioterapie; 
o) serviciile nemedicale efectuate in unitati medico-sociale; 
p) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii; 
q) servicii hoteliere solicitate de pacientii a caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi.

15.Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state
Persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania, aflate pe teritoriul statelor cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul acestor state, in conditiile prevazute de respectivele documente internationale. 
Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale in baza documentelor internationale cu prevederi in domeniul sanatatii la care Romania este parte, este efectuata de casele de asigurari de sanatate prin intermediul CNAS. (sursa http://www.casalba.ro/servicii.html)
 

Înscrie-te la Newsletter

Nume:
Email:

Conectează-te cu noi

 

    twitter terramed     facebook terra med   

Galerie Foto